CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS – PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS 2023-2024

 

QUÈ FER EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU

L’incompliment d’aquest protocol suposarà que la companyia asseguradora no es faci càrrec de l’assistència:

 

URGÈNCIA VITAL: Si perilla la vida de l’assegurat a conseqüència de la pràctica esportiva, s’haurà de dirigir a el centre més proper i ASISA posteriorment es farà càrrec de l’assistència rebuda en el centre receptor de l’assegurat.

 

VISITA D’URGÈNCIA: L’assegurat s’haurà de dirigir a qualsevol dels tres centres mèdics relacionats a continuació, identificant-se com a assegurat de la companyia ASISA i pòlissa número 72104.

 

NOU CENTRE Urgències hospitalàries a Tarragona: HOSPITAL SANT PAU I SANTA. TECLA: Rambla Vella, N.14, 43003 Tarragona – 977 259 900 

 

– Urgències hospitalàries a Tarragona: CLÍNICA MONEGAL: C/López Peláez, N.15, 43002 Tarragona – 977 225 012

 

– Urgències hospitalàries a Reus: CENTRE MQ REUS : C/ Antoni Gaudí, N 26, 43203 Reus – 977 010 800

 

– Urgències hospitalàries al Vendrell: HOSPITAL DEL VENDRELL: Ctra. N-340, SN. 43700 El Vendrell Km 1193 –  977 257 900 i 977 257 914

 

MOLT IMPORTANT: A la Clínica Monegal de Tarragona, a l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla i al Centre MQ de Reus atendran exclusivament visites d’urgències. No assistir per rebre visita/es o proves posteriors de seguiment ja que aquestes no estarien cobertes per l’assegurança d’Asisa.

 

En cas de requerir trasllat en ambulància s’ha de trucar al: 900 900 118

 

VISITA CONSULTA: caldrà seguir les següents indicacions:

1) Trucar del “llistat de centres concertats” per Asisa, al centre mèdic que us calgui segons l’assistència que requereixi la persona lesionada.
2) Un cop confirmada la visita, demanar al correu electrònic del Consell Esportiu del Tarragonès info@cetarragones.cat el taló assistencial que es requerirà el dia de la visita.

 

MOLT IMPORTANT, quan és necessari demanar autorització?

* Si es precisa una continuïtat per realitzar alguna prova o tractament, l’assegurat haurà de demanar autorització a la delegació d’Asisa amb suficient antelació per fer les comprovacions i gestions oportunes. A mes a mes caldrà presentar també el taló assistencial el dia de la visita.

* Si es precisa continuïtat per visita/es de seguiment i control de la lesió no s’ha de demanar autorització, només caldrà presentar el taló assistencial el dia de la visita.

Quines prestacions requereixen autorització prèvia per part d’Asisa?
– Hospitalització.
– Intervencions quirúrgiques (clínica, metges, material d’osteosíntesis, etc.).
– Totes les proves complementàries com TAC, radiografies, RNM, etc.
– Rehabilitació i/o fisioteràpia.
En tots els casos és imprescindible la petició de facultatiu concertat del llistat de centres d’Asisa.

Com es sol·licita l’autorització?
– Per correu electrònic a deportivas.tarragona@asisa.es
– Presencialment en les oficines d’Asisa de cada delegació.

Quina documentació cal aportar per demanar l’autorització?
– Informe d’accident esportiu (al següent punt d’aquest protocol us detalla com tramitar aquest document).
– Taló asistencial: demanar per correu electrònic a: info@cetarragones.cat
– Llicència esportiva.
– Acta del partit (únicament en el cas dels esports d’associació i que l’accident es produeixi durant un partit).

TRAMITACIÓ I COMUNICACIÓ DE SINISTRES:

 

1) Comunicar l’accident esportiu al coordinador de la vostra entitat. Aquest en la major brevetat possible ha d’omplir l’informe d’accident des de l’aplicació de gestió del Consell Esportiu del Tarragonès*.
A banda el coordinador us ha de facilitar l’acta del partit (únicament en el cas dels esports d’associació i que l’accident es produeixi durant un partit).

 

2) Enviar l’informe d’accident esportiu degudament omplert, signat i segellat per l’entitat a la següent adreça de correu electrònic: deportivas.tarragona@asisa.es i en el cas d’assistir al Servei d’Urgències de la Clínica Monegal enviar també en aquest segon correu: urgencias.monegal@viamedsalud.com