FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET – PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS

Aquest protocol és d’obligatori compliment o la companyia asseguradora no se’n farà càrrec de l’assistència, per la qual cosa, és imprescindible que jugadors, entrenadors, delegats i pares o tutors tinguin coneixement dels següents passos a seguir en cas d’urgència:

Cal tenir en compte:

Únicament es podrá assistir directament al centre sanitari més próxim en CAS D’URGENCIA MÈDICA VITAL i sempre d’acord amb els termes especificats en l’Apartat “URGÈNCIA CLÍNICA VITAL” d’aquest protocol.

1- Quan hi hagi un accidentat s’haurà de TRUCAR A:

 93 396 66 90

Comuniquem que tenim un accidentat i ens demanaran:

  • Núm. pòlissa segons col·lectiu:
COL·LECTIU A: Núm. pòlissa: 57/148
Cadets, Infantils, Pre-Infantils, Minis, Pre Minis i Escoles de Bàsquet.
Delegats/des, Directors/es Tècnics/ques, Directius/ves de totes les categories, Sènior, Sots25, Sots21, Juniors, Entrenadors/es, i Lleure de clubs.
  • Nom i DNI de l’assegurat
  • Número de llicència del jugador
  • De quina federació truquem: “Federació Catalana de Bàsquetbol
  • Breu descripció de l’accident i lesió. L‘assegurança només tindrà cobertura en cas d’accident esportiu

Per rebre assistència en el hospital o centre mèdic caldrà que el federat s’acrediti amb la seva llicència de federat.

2- Amb aquestes dades FIATC obre expedient i envia l’autorització a:

  • L’Hospital o centre mèdic que rebrà l’accidentat.
  • A la persona que ha trucat (si ha estat el tutor o l’accidentat).
S’haurà d’ informar al coordinador enviant una còpia de l’autorització, còpia de l’informe mèdic de la visita que ha rebut l’accidentat i el número d’expedient facilitat per la companyia asseguradora a: coordinacio@basquetmorell.cat

3- COMUNICACIÓ POSTERIOR OBLIGATÒRIA

Posteriorment a l’assistència d’urgència l’accidentat o tutor haurà de remetre el comunicat d’accident  d’urgència prèviament descarregat de l’aplicació de llicències abans dels 4 dies posteriors a l’accident el cual deura d’estar degudament complimentat, signat (per el club i el federat) i segellat, juntament amb els informes mèdics i prescripcions mèdiques, si n’hi haguessin a:

siniestros.baloncesto@aon.es
(Indicant en el assumpte del mail el Nom i Cognoms del lesionat)
La companyia no donarà cap autorització posterior (proves diagnostiques, visites de control, etc.) fins que s’hagi realitzat la COMUNICACIÓ POSTERIOR OBLIGATÒRIA del sinistre.
Per a sol·licitar seguiment posterior de tractament o proves complementaries serà el mateix Centre Mèdic qui ho sol·liciti.  Si no fos així haurá de ser el federat qui realitzi aquest tràmit  mitjacant el telèfon: 93 396 66 90.

Urgència Clínica Vital

Únicament en cas d’Urgència Clínica Vital es podrà acudir directament al centre sanitari mes pròxim. Un cop superada l’assistència d’urgències, el lesionat haurà de ser traslladat a un centre mèdic concertat.

En cas de permanència en un CENTRE MÈDIC NO CONCERTAT la Companyia no es farà càrrec dels costos de l’atenció prestada.

La Companyia no es farà càrrec dels costos derivats d’assistències en centres no concertats o de la Seguretat Social excepte en els casos d’urgència vital. En el cas que es facturessin a la Companyia, aquesta podria repercutirlos en l’assegurat.

El federat haurà de comunicar (93 396 66 90) el primer dia hàbil la seva circumstancia a la companyia i remetre el comunicat d’accident d’Urgència prèviament descarregat de l’aplicació de llicències, el qual haurà d’estar degudament complimentat, signat (per el club i el federat) i segellat, juntament amb els informes mèdics i prescripcions mèdiques si n’hi haguessin i copia de la seva llicència a:

siniestros.baloncesto@aon.es
(Indicant en el assumpte del mail el Nom i Cognoms del lesionat)

Per el seguiment del sinistre és molt important que els camps “Email seguiment” i “Telèfon seguiment” estiguin correctament omplerts doncs aquests seran la via de comunicació directa amb el federat, per aquest motiu i a fi d’agilitzar la gestió de tràmits recomanem que el Email i Telèfon de seguiment siguin els del lesionat, o en cas de ser menor d’edat els del seu pare/mare o tutor.